Poziv autorima

Otvoren je poziv za slanje sažetaka za Šetu međunarodnu naučnu konferenciju o digitalnoj ekonomiji DIEC 2023. Krajnji rok za dostavu sažetaka je 04. juni/lipanj 2023. godine


A call for submitting abstracts for Sixth International Scientific Conference on Digital Economy DIEC 2023 has been opened. The deadline for abstracts submission is June 4, 2023.

POZIV AUTORIMA / CALL FOR SUBMITTING ABSTRACTS

Visoka škola „Internacionalna poslovno – informaciona akademija“ Tuzla organizuje 6. međunarodnu naučnu konferenciju o digitalnoj ekonomiji DIEC 2023 koja će se održati 25. augusta/kolovoza 2023. godine.

Rok za slanje sažetka: 04. juni/lipanj, 2023.

Važni datumi:

Obavijest o prihvatanju sažetaka 11.06.2023.
Rok za slanje rada 23.07.2022.
Obavijest o prihvatanju rada 11.08.2023.

Tematska područja konferencije: 

 • Poslovno informacioni sistemi
 • Digitalna transformacija u javnom i privatnom sektoru
 • E-poslovanje
 • E-marketing i e-trgovina
 • E-učenje i e-pedagogija
 • Visoke tehnologije i intelektualno vlasništvo
 • Internet i regulatorni okvir
 • Sigurnost u digitalnom društvu
 • Blockchain tehnologija
 • Digitalna ekonomija u funkciji ekonomskog rasta
 • Industrija 4.0
 • FinTech
 • Kripto ekonomija
 • Ekonomija dijeljenja
 • Tehnologije i inovacije
 • Digitalna disrupcija
 • Umjetna inteligencija
 • Digitalna preduzeća i pametne industrije
 • Liderstvo u digitalnom dobu
 • Digitalne vještine i cjeloživotno učenje
 • Pametna okruženja
 • Društvena pitanja u digitalnom svijetu
 • Jezik interneta
 • Uloga univerziteta u digitalnoj ekonomiji
 • Populizam i “fake news”
 • Internet, duštvene mreže i ljudska prava
 • Digitalni mediji
 • Mrežno društvo
 • Religija i Internet
 • Otuđenje, osamljenost i virtuelna realnost
 • Digitalni turizam

Svi pristigli radovi prolaze kroz dvije recenzije. 

Zbornik radova će biti dostupan u online i printanoj formi. Zbornik je indeksiran u EBSCO i CEEOL bazi.

 E – mail za dostavu sažetaka i radova je: diec@ipi-akademija.ba

 

“International Business – Informational Academy” Tuzla organizes the 6th  International Scientific Conference on Digital Economy DIEC 2023 which will take place on August 25, 2023.

Abstract submission deadline June 4, 2023.

Important dates:

Notification of abstract acceptance 11.06.2023.
Full paper submission deadline 23.07.2023.
Paper acceptance 11.08.2023.

Areas of particular interest include:

 • Business Information Systems
 • Digital transformation processes in the public and private sector
 • E-business
 • E-marketing and e-commerce
 • E-learning and e-pedagogy
 • High technology and intellectual property
 • Internet and regulatory framework 
 • Security in a digital society 
 • Blockchain technology
 • Digital economy in the function of economic growth
 • Industry 4.0
 • FinTech
 • Crypto economy
 • Sharing economy
 • Technology and innovation
 • Digital disruption
 • Artificial Intelligence
 • Digital businesses and smart industries
 • Leadership in the digital age
 • Digital skills and lifelong learning
 • Smart Environment
 • Social issues in the digital world
 • The language of the Internet
 • The role of universities in the digital economy
 • Populism and fake news
 • The Internet, social networks and human rights
 • Digital media
 • Network society
 • Religion and the Internet
 • Alienation, loneliness and virtual reality
 • Digital tourism

Review process: double blind peer review.

Book of proceedings will be available as Open access document. Book of proceedings will be indexed in EBSCO and CEEOL database.

E-mail address for submitting abstracts and papers : diec@ipi-akademija.ba